Суспільствознавчий компонент - Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі Державний стандарт)...Суспільствознавчий компонент

^ Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Людина в суспільно-політичній сфері


Типи суспільств. Основні сфери суспільного життя. Суспільні відносини. Еволюція і революція. Сучасне суспільство. Полікультурне суспільство.

Політика. Політична система і влада в Україні. Демократія. Участь громадян у суспільно-політичному житті. Політична еліта і лідерство. Громадянське суспільство. Свобода слова.

Виклики і загрози ХХІ століття.

Суспільство і природа. Сталий розвиток.


^ Знає і розуміє сутність і структуру суспільства, політичної системи і влади, ознаки та особливості полікультурного й громадянського суспільства, форми участі громадян у житті суспільства і держави;

уміє характеризувати політичну систему України, механізми функціонування політичної системи та влади в Україні, виклики і загрози ХХІ століття, пояснює сутність і ознаки демократії, громадянського суспільства, участі й лідерства, сталого розвитку; аналізувати та інтерпретувати інформацію ЗМІ й інших джерел;

застосовує засвоєні поняття й уміння в процесі власної участі у житті громади, держави, суспільства, колективному прийнятті суспільних рішень та розв’язанні соціальних проблем;

виявляє ставлення до глобальних проблем й викликів сучасного світу та шляхів їх розв’язання, політичних процесів в Україні;

оцінює політичні системи і режими, роль політичної еліти, діяльність місцевого самоврядування, атрибути громадянського суспільства, роль ЗМІ.

^ Людина в соціальній сфері


Соціальні інститути суспільства. Сім'я в соціальній структурі суспільства. Етика сімейних відносин.

Соціальна стратифікація. Комунікації та їх види. Стереотипи. Конфлікти. Дискримінація. Міжнаціональні відносини.

Стабільність і безпека. Глобалізація. Інформаційне суспільство. Прогрес у суспільному житті.


^ Знає і розуміє соціальну структуру сучасного суспільства, ознаки соціальної стабільності і безпеки, різні типи комунікацій, проблеми сучасного соціального розвитку суспільства;

Уміє розв’язувати нескладні конфліктні ситуації за допомогою відповідних стратегій;

виявляти стереотипи та прояви дискримінації, зокрема у міжетнічних та міжконфесійних відносинах, прояви конкурентної та солідарної комунікації;

застосовує засвоєні поняття й уміння в процесі власного спілкування і співпраці у групі, колективі, взаємодії із соціальними інститутами сучасного суспільства;

висловлює ставлення до дискримінації та інших проявів соціальної небезпеки;

оцінює роль і значення сім'ї для особистості та суспільства, роль стереотипів у житті людини, співпрацю як перспективу розвитку соціуму.

^ Людина у правовій сфері


Держава. Право. Правовідносини. Правопорушення та юридична відповідальність. Галузі права України.Знає і розуміє поняття, пов’язані із правовою сферою суспільного життя та з окремими галузями права України, ознаки, склад правопорушення; ознаки, принципи, підстави, цілі юридичної відповідальності; основи організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні;

уміє характеризувати: правові явища і процеси, соціальне призначення держави та права, склад правовідносин; види правопорушень та юридичної відповідальності;

застосовує норми різних галузей права України до аналізу й розв’язання життєвих ситуацій, та вибору моделей поведінки відповідно до норм права, власних суб’єктивних прав і законних інтересів.

виявляє ставлення до ролі держави та права у житті суспільства і людини, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

оцінює життєві ситуації з позицій галузевого законодавства України, правопорушення за ступенем їх суспільної небезпеки.

^ Людина в економічній сфері


Економіка. Людина в системі економічних відносин. Економічні потреби, умови і ресурси. Економічна діяльність суспільства. Домашнє господарство.

Економіка та економічна система України.

Праця. Професія. Ринок праці. Підприємництво.

Якість і рівень життя. Бюджет. Податки. Фінанси. Фінансова безпека громадянина і держави.


^ Знає і розуміє сутність і структуру економіки й економічних відносин,економічної системи України, функціонування ринку праці, бюджетної, фінансової, податкової систем, сутність підприємництва;

уміє аналізувати економічні відносини, використовуючи історичний підхід, критичне мислення та елементи логіки, добирати джерела економічної інформації та працювати з економічними даними, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між економічними подіями на міжнародній арені та в Україні, аналізувати та враховувати фінансові ризики;

застосовує набуті знання і уміння у

плануванні домашнього господарства та бюджету родини, формуванні власних професійних цілей та виборі шляхів їх досягнення;

виявляє ставлення до власних економічних потреб та шляхів їх задоволення;

оцінює особливості сучасного ринку праці в Україні, наявні економічні ресурси, можливість розробленні та реалізації особистих економічних проектів.

^ Людина в культурно-духовній сфері


Індивід, індивідуальність, особистість. Духовний світ людини. Цінності та якості людини та громадянина демократичного суспільства.

Самореалізація. Вибір життєвого шляху.

Гуманізм. Культура суспільства і людини. Наука та освіта впродовж життя в житті людини і сучасного суспільства. Релігія та її роль у житті суспільства. Свобода совісті.

^ Знає і розуміє цінності і духовний світ сучасної людини, необхідність принципів і норм моралі, способи та інструменти пізнання світу й самореалізації людини;

уміє визначати життєві цілі та орієнтири, пріоритети та планувати власне життя і самореалізацію, складати власні плани самоосвіти;

застосовує набуті знання і уміння у визначенні варіантів самореалізації та поведінки у відповідності до норм і цінностей суспільства;

виявляє ставлення до ролі науки і освіти в житті людини і суспільства, ролі релігії в житті суспільства;

оцінює значення свободи совісті різні підходи до світобачення та світосприйняття.


^ Освітня галузь «Мистецтво»


Основна мета освітньої галузі «Мистецтво» полягає в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації та оцінювання творів мистецтва, а також практичної діяльності сформувати в учнів систему ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей як інтегральної основи світогляду, здатність до художньо-творчої самореалізації та культурного самовираження.

Ключовою і водночас пріоритетною для освітньої галузі є загальнокультурна компетентність — здатністьзастосовувати знання культурногопростору, досвід і способи художньо-творчої діяльності, рівень навченості, вихованості та розвитку в будь-якій діяльності людини.

Міжпредметна естетична компетентність— здатність виявляти естетичне ставлення до світу в різних сферах діяльності людини, естетично оцінювати предмети і явища, що формується під час опанування різних видів мистецтва та їх взаємодії.

Предметні мистецькі компетентності — здатність до розуміння і творчого самовираження у сфері музичного, образотворчого та інших видів мистецтва, що формується під час їх сприймання і практичного опанування.

Для досягнення зазначеної мети передбачається виконання таких завдань:

^ Концептуальною ідеєю змісту освітньої галузі «Мистецтво» є цілісний художньо-естетичний розвиток особистості на основі опанування різних видів мистецтва і координації знань, умінь та уявлень, набуття яких необхідне для формування у свідомості учнів полікультурного й поліхудожнього образу світу та відповідного комплексу компетентностей.

Змістовими лініями освітньої галузі «Мистецтво» є:

У основній школі зміст освітньої галузі «Мистецтво» спрямований на розширення набутих у початковій школі ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей у процесі опанування творів мистецтва і художньо-практичної діяльності.

У старшій школі зміст освітньої галузі «Мистецтво» спрямований на формування художнього мислення та світогляду учнів, поглиблення ключових, міжпредметних естетичних і предметних мистецьких компетентностей на основі узагальнення знань і вмінь, набутих в основній школі.

^ Основна школа

Музична змістова лінія

Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Особистісне художньо-естетичне сприймання музики українських і зарубіжних композиторів в широкому діапазоні її видів, жанрів і форм (хорової, симфонічної, вокальної, інструментальної тощо). Аналіз та інтерпретація інтонаційно-образного змісту музичних творів. Зв’язок музики з іншими видами мистецтва.


Особливості музичної мови, Практичне засвоєння основних музичних понять і термінів.


Розвиток дитячого голосу, виконання народних і професійних (класичних та сучасних) пісень. Вивчення українського фольклору (автентичного та стилізованого).


Елементи гри на музичних інструментах: народних, сучасних (електронних). Імпровізація (вокальна, інструментальна).

Знання про народну музичну творчість, відомих композиторів минулого і сучасності, виявлення власного естетичного ставлення до неї.


Розуміння значення музики в житті людини та суспільства.


Уміння аналізувати, інтерпретувати музичні твори, простежувати та усвідомлювати розвиток музичного образу, використовувати відповідну термінологію.


Застосування вокально-хорових навичок під час виразного виконання народних і професійних пісень, елементарних навичок гри на музичних інструментах та імпровізації у процесі творчого самовираження.


Вираження естетичного ставлення до музичного мистецтва, власних оцінних суджень у процесі комунікації.

^ Образотворча змістова лінія

Особистісне художньо-естетичне сприймання творів українського та зарубіжного образотворчого мистецтва у його видовій, жанровій, та стильовій різноманітності.


Особливості мови образотворчого мистецтва (графіки, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, дизайну). Явища синтезу мистецтв.


Аналіз та інтерпретація творів візуальних мистецтв, визначення взаємозв’язків з іншими видами мистецтва. Практичне засвоєння основних понять і термінів.


Особливості створення художнього образу, цілісність змісту і форми мистецького твору.


Виконання композицій за допомогою різноманітних видів мистецької техніки із застосуванням відповідних художніх матеріалів.

^ Знання основних виражальних засобів графіки, живопису, скульптури, декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, дизайну.


Розуміння жанрових і стильових особливостей візуальних мистецтв, синтезу мистецтв, значення візуальних мистецтв в житті людини та суспільства.


^ Уміння аналізувати та інтерпретувати візуальні твори різних жанрів і стилів, використовуючи відповідну термінологію.


Застосування набутих знань і вмінь у процесі створення художніх образів на площині та в об’ємі з використанням різних художніх технік і матеріалів, виражаючи власні почуття, емоції, думки, ставлення.

^ Вираження естетичного ставлення до творів візуальних мистецтв в єдності змісту і форми, власних оцінних суджень у процесі комунікації.


^ Культурологічна змістова лінія

Мистецтво – провідна складова художньої культури. Різноманітність видів мистецтва та їх жанрові, національні та регіональні особливості. Роль мистецтва в культурному розвитку суспільства і особистості.


Жанрова палітра музичного мистецтва та його значення в культурному розвитку людини і суспільства.


Видові та жанрові особливості візуальних мистецтв, їх значення в культурному розвитку людини і суспільства.


Театр як синтетичний вид мистецтва, його жанри та значення в культурному розвитку людини і суспільства. Види театру.


Екранні мистецтва та їх роль у житті людини і суспільства. Основні жанри, художні засоби кінематографу. Синтез мистецтв у кіно. Телебачення як засіб масової комунікації.


Художні напрями та стилі. Сутність художньої культури як духовного явища. Художня культура і середовище. Художня культура рідного краю. Поліхудожній образ світу.


Аналіз, інтерпретація та оцінювання творів мистецтва; практичне засвоєння основних понять і термінів художньої культури.

^ Знання видатних творів мистецтва різних видів і жанрів. Розуміння мистецтва як провідної складової художньої культури та соціального явища. Уміння аналізувати й інтерпретувати твори мистецтва в процесі комунікації. Застосування набутого естетичного досвіду у власній художньо-творчій діяльності та процесі культурного самовираження.


^ Знання основних видів, жанрів і форм музичного мистецтва. Розуміння значення музичного мистецтва в культурному розвитку людини і суспільства.


Знання видових та жанрових особливостей візуальних мистецтв. Розуміння значення візуальних мистецтв в культурному розвитку людини і суспільства.


^ Знання про театр як синтетичний вид мистецтва та його жанри. Розуміння особливостей театрального мистецтва, основних жанрів драматургії. Уміння виражати особистісне ставлення до театральної вистави.


Уявлення про екранні мистецтва та їх роль у житті людини і суспільства. ^ Знання основних жанрів кінематографу. Уміння висловлювати власні оцінні судження щодо сучасних явищ кінематографу.


Знання художніх напрямів та стилів. Уявлення про сутність художньої культури, її роль у суспільстві та духовному житті людини.


Уміння емоційно виражати ціннісне ставлення до творів мистецтва, використовувати світовий інформаційний простір з метою художньої самореалізації, застосовувати набутий досвід у художньо-творчій діяльності.^ Старша школа

Культурологічна змістова лінія

Зміст освіти

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Особливості розвитку художніх стилів і напрямів українського мистецтва. Спадщина видатних українських митців. Багатогранність української мистецької спадщини як складової світової культури.


Особливості розвитку зарубіжного мистецтва, його видові та стильові особливості. Зарубіжна художня культура та її роль у розвитку людства. Спадщина видатних зарубіжних митців. Цілісність та національно-історична своєрідність культур різних країн світу.


Художня культура і середовище. Полікультурний образ світу.Медіакультура та її особливості.Культура і суспільство, значення мистецтва в духовному розвитку особистості.. Мистецтво як посередник між культурами світу.


Аналіз, інтерпретація та оцінювання творів мистецтва; практичне засвоєння основних понять і термінів художньої культури.^ Знання творчої спадщини відомих представників українського та зарубіжного мистецтва. Уявлення проособливості розвитку українського мистецтва.


Уявлення проособливості, види і стилі мистецтва різних країн світу.

^ Знання творчої спадщини видатних представників світового мистецтва.


Уміння порівнювати і знаходити спільне та відмінне у творчих здобутках митців різних країн.


Уявлення про сутність культури, її роль у суспільстві та духовному житті людини, полікультурний діалог у сучасному житті.


Уявлення про медіакультуру, її особливості та роль у сучасному суспільстві.


^ Уміння емоційно виражати ціннісне ставлення до творів мистецтва у процесі їх аналізу та інтерпретації, використовуючи відповідну термінологію. Уміння застосовувати набутий досвід у художньо-творчій діяльності.


Набуття досвіду емоційно-морального ставлення до класичного і сучасного мистецтва, застосування отриманих уявлень у власній творчій діяльності.

9070680651694154.html
9070795668594246.html
9070905286520458.html
9071001008694648.html
9071114076712058.html